ÖZGÜL(ÖZEL)ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? | parkakademikozelegitim.com

ÖZGÜL(ÖZEL)ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Türkçe / English

ÖZGÜL(ÖZEL)ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Özel öğrenme güçlüğü; bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. Özel öğrenme güçlüğünün başka bir psikiyatrik veya organik nedene bağlı olmaması önemlidir.


Özel öğrenme güçlüklerinin tanısı klinik görünümle ve yapılan testlerle belli olmaktadır. Görme, işitme veya herhangi bir duyu bozukluğu olan çocuklarda, zeka problemi olan çocukta, yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda görülen bozukluğa bağlı öğrenme güçlüğünden bu mevcut durum ayırt edilmelidir.

Özel öğrenme güçlü¤ü DSM IV’te (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) dört grupta incelenir.

 • Okuma bozukluğu (Disleksi)
 • Aritmetik bozukluğu (Discalculi)
 • Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi)
 • Başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozuklukları.

OKUMA BOZUKLUĞU(DİSLEKSİ)

Disleksisi olan bir birey, konuşma seslerini tanısa bile, bunların harfler ya da kelimeler ile olan ilişkilerini öğrenmede zorluk çeker. Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, aynı zamanda dikkat ve hafızayı da etkileyebilir ve beynin dili işleyen bölgelerini etkiler.

Disleksi olan bireyler normal zekaya sahiptir ve genellikle görüşleri ile ilgili bir sorun yaşamazlar. Disleksi olan çocukların çoğu özel ders veya özel bir eğitim programı ile okulda başarılı olabilir. Duygusal destek disleksi ile başa çıkma sürecinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

ARİTMATİK BOZUKLUĞU(DİSCALCULİ)

Diskalkulik öğrenenler rakamlar, basit işlemler, problemler ve problemlerle ilgili sezgileri kullanmada ve anlamada güçlük çekerler. Onlar doğru yön- temi kullanıp doğru yanıtı verseler bile, kendilerine güvenmeden mekanik olarak soruları cevaplarlar. Çok basit anlamda disleksiye anlama, dilsel bilgi üretiminde ya da tepkide bulunmadaki işlev bozukluğu dersek diskalkuliyi de niceliksel ve mekânsal bilgi üretiminde, anama ya da tepkide bulunmadaki işlev bozukluğu olarak tanımlayabiliriz. Diskalkuliyle ilgili daha birçok tanımlama yapılmakla birlikte en genel anlamda diskalkuli, matematiksel ilişkileri kavrama ve hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada açığa çıkan bozukluk ve yetersizliktir (Butterworth, 2003)

YAZILI ANLATIM BOZUKLUĞU(DİSGRAFİ)

Yazılı anlatım bozukluğu; kişinin yazma yetilerinin yaş, kapasite ve eğitiminden beklenilen düzeyin önemli çlçüde altında olduğunun standart testlerle belirlenmesiyle tanımlanır. Yazı yazmadaki yetersizliğin bileşenleri arasında imla yetersizliği, dilbilgisi ve noktalama hataları ve el yazısındaki yetersizlikler bulunur. Yazılı anlatım bozukluğunun prevalansı bilinmemekle beraber okul çağındaki çocuklarda %3–10 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Disleksi okuma yetersizliği ve disgnafi yazma yetersizliği olarak tanımlanır.

BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN BOZUKLUK

Başka Türlü Adlandırılamayan Öğrenme Güçlükleri: Bu gruptaki öğrenme güçlüklerinin temel özelliği akademik beceri bozukluklarının zeka geriliği, yetersiz eğitim ya da duygusal özürlerle açıklanmayan bozukluklardır.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ

Çocuklarda okula başlamadan önce özel öğrenme güçlüğünün fark edilmesi zor olabilir, ancak böyle bir sorunun varlığına işaret eden bir takım ipuçları önceden fark edilebilir. Bununla birlikte çocuklar okul çağına ulaştığında bir problemi ilk fark eden kişi genellikle öğretmeni olacaktır.

Disleksinin şiddeti bireyden bireye değişir, ancak durumun ağırlığı genellikle çocuk okumayı öğrenmeye başladığında belirginleşir. Okul öncesi küçük bir çocuğun disleksi riski altında olabileceğine dair işaretler arasında:

 • Geç konuşma,
 • Yeni kelimeleri öğrenmede yavaşlık,
 • Kelimeleri söylerken ses sırasını karıştırma ya da birbirleri ile benzer kelimeler arasında ayırt etmede zorluk çekme,
 • Harfler, renkler ve sayıların isimlerini hatırlamada zorluk çekme,
 • Tekerleme söylemede ya da kafiyeleri öğrenmede zorluk çekme bulunur. Okul çağı gelmiş bir çocukta disleksi belirtileri ve semptomları daha belirgin hale gelebilir. Bunlar arasında:
 • Yaşına göre beklenen seviyenin altında okuyabilme
 • Duyduklarını anlama ve kavramada sorunlar yaşama,
 • Doğru kelimeyi bulma veya sorulara cevap oluşturmada zorluk çekme,
 • Çeşitli nesnelerin sıralamasını hatırlamada zorluk çekme,
 • Harfler veya kelimeler arasındaki benzerliklerle farklılıkları görmede / işitmede zorluk çekme
 • Yabancı bir kelimeyi telaffuz ederken güçlük yaşama,
 • Heceleme ve imlada zorluk yaşama,
 • Okuma ödevlerini normalden uzun sürede tamamlama,
 • Okuma içeren faaliyetlerden kaçınma bulunur. Gençler ve yetişkinlerde disleksi emareleri, çocuklukta görülen belirtiler ile benzerdir. Gençler ve yetişkinlerde görülen bazı yaygın disleksi belirtileri ve semptomları arasında:
 • Okuma ya da yüksek sesle okuma sırasında güçlük çekme,
 • Yavaş ve zorla okuma/yazma
 • Hecelemede zorluk,
 • Okuma içeren faaliyetlerden kaçınma,
 • İsimleri veya kelimeleri telaffuz edememe veya hatırlama zorlukları,
 • İçindeki kelimelerden kolaylıkla anlaşılamayacak şaka ya da ifadeleri anlama zorlukları,
 • Okumayı veya yazmayı içeren faaliyetler için beklenmedik sürelere ihtiyaç duyma, Hikaye özetlemede zorluk,
 • Hikaye özetlemede zorluk,
 • Yabancı bir dili öğrenmede zorluk,
 • Ezberlemede zorluk,
 • Matematik problemlerini çözmede zorluk bulunur.

Çoğu çocuk anaokulu veya birinci sınıf başında okumayı öğrenmeye hazır olsa da, disleksi olan çocuklar genellikle o zamana kadar okumanın temellerini kavrayamazlar.(acikerisim.istanbulbilim.edu.tr- Özel öğrenme güçlüğü “Disleksi”

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL EĞİTİM

Özel öğrenme güçlüğünün tedavisi EĞİTİMDİR. Bu eğitim okulda verilen eğitimden farklıdır. Çocuk normal okulda eğitimine devam ederken bireysel ya da grup halinde özel eğitim alınır. Özel öğrenme güçlüğünü tamamen ortadan kaldıracak ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bu sorunun yanı sıra aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği, depresyon gibi psikolojik bozukluklar eşlik ediyorsa bunların ilaç tedavisi düşünülmelidir.

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ İÇİN
EN ÖZEL EĞİTİM FIRSATI
HEMEN İLETİŞİME GEÇİN !

Biz Kimiz ?

Park Akademik Özel Eğitim Merkezi, otizm spektrum bozukluğu, zihinsel yetersizlik, down sendromu, dil ve konuşma güçlüğü ve özel öğrenme güçlüğü olan çocukların erken müdahale ve özel eğitim desteğiyle topluma kazandırılması amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Bizi farklı yapan en güçlü yönümüz; Çocukların aktif öğrenmesini, gözlemlemesini, araştırmasını ve farklı müfredatları tecrübe ederek, kendilerine özgü olanla devam etmelerini onları zorlamadan onların ilgi alanlarına eşlik ederek öğretmeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken oyun merkezli ilerliyoruz. Böylece çocuk sıkılmadan, baskı altında hissetmeden, kendi becerileri doğrultusunda oyun ile öğreniyor, keşfediyor ve gözlemliyor. Eğitimimizde materyallerin, fiziki yapının, doğanın, çeşitliliğin, yaratıcılığın ve oyuncakların önemine ve öğretmenin süreci kolaylaştırıcı olmasını önemsiyoruz.

Hızlı İletişim Formu

AKADEMİK DANIŞMANLARIMIZ

Akademik danışmanlarımızın bilgisi ve takibi dahilinde özel çocuklarımızın bireysel programlarını hazırlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Protokolü

Prof. Dr. Özalp Ekinci

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Uzm. Sezgin Kartal

Özel Eğitim Uzmanı

HEMEN KAYIT İÇİN ARAYIN !